משרד החינוך – האגף לחינוך מיוחד (מגיל 3)

המידע המובא בזה מצטט את לשון החוק.

חוק החינוך המיוחד – חוק זה בא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד עם הצרכים המיוחדים. לשקם ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי, ההתנהגותי; להקנות לו ידע, מיומנויות והרגלים, ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה.

הזכאים: אדם בגיל 3 – 21, שמחמת התפתחות לקויה של כושרו הגופני, השכלי, הנפשי
או ההתנהגותי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת ואשר ועדת ההשמה/הערר קבעה את זכאותו לחינוך מיוחד. ועדת ההשמה מתקיימת ברשות המקומית בה מתגורר התלמיד.
ועדת השמה –
ועדת ההשמה היא גוף מקצועי, שהרכבו נקבע בחוק ובידיה הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של הילד עם הצרכים המיוחדים לחינוך מיוחד, ולגבי השמתו במסגרת חינוכית ההולמת את צרכיו. הפניית ילד לועדת השמה הינה ביוזמת המסגרת החינוכית או ההורים.
תפקידה של ועדת ההשמה הוא לדון ולאשר את זכאותו של הילד עם לקות השמיעה לקבל שירותי חינוך מיוחד.
הרכבה של ועדת ההשמה: היו”ר: מנהל אגף החינוך ברשות המקומית; נציג משרד החינוך, נציג השפ”ח, נציג ועד ההורים עירוני, בנוסף : גננת הגן, פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי, איש מקצוע נוסף מומחה
בתחום הלקות של הילד או שאבחן את הילד, והמלווה את הילד במסגרת החינוכית ומכיר את תפקודו. הועדה תתקיים רק בנוכחות ההורים אשר רשאים להביא מטעמם איש מקצוע נוסף, כגון מורת חינוך מיוחד, מטפל/ת פרה-רפואי, סייע/ת.

באחריות ועדת ההשמה לזמן מתורגמן לשפת הסימנים עבור הורים עם לקות שמיעה: זוהי זכותכם ההורים. מומלץ לוודא כי הוועדה אכן הזמינה עבורכם תרגום.

תהליך הפניית ילד לוועדת השמה:
• קביעת הזכאות לשילוב נעשית על סמך מסמך /אבחון עדכני (אודיוגרמה ואבחון שפה) ועל סמך דיווח הצוות הבין מקצועי על תפקודו הכולל של ילדכם.
• המסגרת החינוכית בה לומד הילד (קרי – הגן) תכין חוות דעת המתארת את תפקודו של הילד, כמו כן צוות מיחא יכין מסמכים המאפיינים את הלקות של הילד ואת רמת התפקוד שלו. אפיון החריגות של ילד עם לקות שמיעה נקבע על ידי אבחון אודיולוגי ואבחון שפתי שנעשה על ידי קלינאית תקשורת ממיחא.
• בדיקת השמיעה צריכה להוכיח את חומרת לקות השמיעה של הילד.
• בנוסף יש להביא לוועדה בדיקת ראיה עדכנית.
• במהלך חודש פברואר הצוות המקצועי ממלא טפסים לקראת ועדות השמה ומקיים דיון עם ההורים על מנת ליידע אותם בהמלצותיהם. ההורים מקבלים עותק של מסמך ההפניה לוועדה.
• הבקשות לדיון בוועדות ההשמה מועברות על ידי מיחא לרשות המקומית המתאימה.

השירותים הניתנים: ילד עם צרכים מיוחדים זכאי לחינוך מיוחד חינם (באחריות משרד החינוך), במוסד חינוך מוכר כמשמעו בחוק חינוך חובה (כולל הסעות מהבית למסגרת החינוכית וחזרה).
החינוך המיוחד יינתן במסגרות הבאות:
• גן ילדים לחינוך מיוחד/משולב
• כיתה לחינוך מיוחד בבי”ס רגיל
• בי”ס לחינוך מיוחד

חוק השילוב: שילוב ילד עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל (תיקון 7, תשס”ג) (גילאי 5-21)- מצוטט לפי לשון החוק

ועדת שילוב
על פי חוק, ילדים עם לקות שמיעה, הלומדים בחינוך הרגיל ואשר זקוקים לתמיכה זכאים לקבל סל
שירותים במסגרת סל השילוב. החוק מעניק לוועדת השילוב במוסד החינוך הרגיל סמכות לקבוע את
זכאותם של תלמידים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כדי לאפשר את השתלבותם המרבית.
ועדות השילוב מתקיימות בין חודש מרץ למחצית חודש מאי.

תפקידה של ועדת השילוב הוא לדון ולאשר את זכאותו של ילד לקבל שירותי חינוך מיוחד במסגרת תכנית השילוב בשל לקות השמיעה שלו המשפיעה על יכולתו להסתגל ולהפיק תועלת מלימודיו במסגרת הרגילה.

הזכאות לסל שילוב מקנה לילד את הזכות לקבלת:
1. טיפולים במרכז מיחא ובגן.
2. שרותי הנגשה התאמה אקוסטית של המבנה (למסגרת החינוכית בה הוא לומד).

3. זכאות לסל שילוב: תכנית השילוב והזכאות לסל שילוב חלה על ילדים בגיל חינוך חובה: גילאים 5-6 שנים (וכן ילדים בגילאים 3-4 שנים הלומדים בגני ילדים ברשויות החינוך המקומיות הנכללות בישובי הצו או שלהם אחים נוספים עם לקות שמיעה המוכרים למערכת החינוך).
בכל מקרה אחר תשקול הועדה לגופו של עניין ותחליט אם להפנות את מסמכיו של הילד לדיון בוועדת
השילוב המוסדית.
בשנים האחרונות – גם ילדים שאין להם זכאות מקבלים סל שילוב מצומצם על פי הוראת שר החינוך.

הרכבה של ועדת השילוב: היו”ר בבית הספר – המנהל; בגן – מפקח כולל על גני הילדים ברשות
המקומית. עוד חברים בוועדה: גננת הגן, פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי, איש מקצוע נוסף מומחה בתחום הלקות של הילד או שאיבחן את הילד, והמלווה את הילד במסגרת החינוכית ומכיר את תפקודו. הועדה תתקיים רק בנוכחות ההורים, אשר רשאים להביא מטעמם איש מקצוע נוסף, כגון מורת חינוך מיוחד, מטפל/ת פארא רפואי, סייע/ת.
באחריות ועדת השילוב לזמן מתורגמן לשפת הסימנים עבור הורים עם לקות שמיעה.

תהליך הפניית ילד לועדת שילוב:
* קביעת הזכאות לשילוב נעשית על סמך מסמך /אבחון עדכני (אודיוגרמה ואבחון שפה) ועל סמך
דיווח הצוות הבין מקצועי על תפקודו הכולל של ילדכם.
* המסגרת החינוכית בה לומד הילד (קרי – הגן) תכין חוות דעת המתארת את תפקודו של הילד,
כמו כן צוות מיחא יכין מסמכים המאפיינים את הלקות של הילד ואת רמת התפקוד שלו.
אפיון החריגות של הילד עם לקות השמיעה נקבע על ידי אבחון אודיולוגי (אודיוגרמה המציינת את חומרת לקות השמיעה של הילד) ואבחון שפתי שנעשה על ידי קלינאית תקשורת ממיחא.
* הפניית הילד לועדת שילוב נעשית על ידי הגננת של הגן בו לומד הילד באמצעות שאלון לועדת
השילוב, בצירוף המסמכים אשר יועברו אליה על ידי אנשי המקצוע של מיחא: אודיוגרמה
עדכנית, אבחון שפה ותוספת לשאלון עבור ילד עם לקוי שמיעה.
*על ההורים מוטלת אחריות המעקב אחר קבלת זימון לועדת שילוב החל מסוף מרץ.
*במקרה שהילד עולה לכתה א’ יועברו המסמכים לידי ההורים ועליהם מוטלת החובה להעביר
אותם לידי מנהל בית הספר בו ילמד ילדכם לצורך כינוס ועדת שילוב בית ספרית.
* במהלך חודש פברואר הצוות המקצועי של מיחא המטפל בילד נפגש עם ההורים על
מנת לדון על ההמלצות לשנה הבאה ולדוח על התקדמות הילד.
* במהלך המפגש יימסרו להורים מסמכי ההפניה לועדת שילוב לעיונם ולחתימתם. לאחר מכן
יועברו המסמכים לידי הגננת שבאחריותה להעביר את המסמכים לידי המת”יא האחראית או
במקרה של ילד העולה לכתה א’, יועברו המסמכים לשמע וכן לבית הספר בו ילמד הילד בשנת
הלימודים הבאה.

ועדת ערר – על החלטת ועדת שילוב או ועדת השמה רשאי תלמיד או הורה להגיש ערר לועדת השמה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום שקיבל את ההחלטה בכתב; ועדת ההשמה רשאית לקבל את הערר, להחזיר את העניין לועדת השילוב לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן או לדחות את הערר.

למידע נוסף, אתר האגף לחינוך מיוחד:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special

הנגשת כיתות לילדים לקויי שמיעה
אגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך ירושלים פועל למען הכנת כתה אקוסטית בגן ובבית הספר בו לומד ילד עם לקות בשמיעה בשילוב אינדיבידואלי וכתות מיוחדות בבתי ספר רגילים ומיוחדים, לילדים בגיל חינוך חובה בשילוב האינדיבידואלי, ולילדי חינוך מיוחד בגילאי 21-5 .
המשרד מאשר השתתפות עד סך 30,000 ₪ עבור הנגשת הסביבה הלימודית הכוללת:
א. תקרה אקוסטית
ב. זיגוג כפול בחלונות
ג. דלת עם פסי אטימה
ד. מערכת הגברה בכיתה
ה. רצפה רכה
ו. ציפוי בולע קול בקירות
ז. פעמון מהבהב

כל ילד במהלך שנותיו במסגרות חינוכיות זכאי ל-5 פעמים סידורי הנגשה בכתות לימוד. פעם אחת בגן פעמיים בבי”ס היסודי, פעם בחטיבה ופעם בתיכון.
על-מנת למצות זכויות אלה יש לפנות לרשות המקומית, שהינה המוסמכת הבלעדית לפנות לאגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך, המממנת את ההנגשה. להנחיות מפורטות נא לפנות לעובדת הסוציאלית במיחא.

מידע בנושא הנגשה ניתן למצוא באתר:
https://sites.google.com/a/lakash.tzafonet.org.il/main/hangasha
למידע נוסף ראו באתר הפיקוח על לקויי שמיעה https://sites.google.com/a/lakash.tzafonet.org.il/main